Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fundacja Action-Life, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jodłowej 23B, 02-907 Warszawa, NIP 5213675598, KRS 0000515100 (dalej jako „Fundacja”) W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Fundacją można się skontaktować drogą mailową, pisząc na adres: kontakt@fundacjaactionlife.pl

Fundacja stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych. Jako administrator danych osobowych Fundacja dba, aby dane osobowe uczestników przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw użytkownika i w związku z tym w celu archiwizowania jego żądań kierowanych do Fundacji lub informowania o zagrożeniach dla prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. spełnienia zobowiązań podatkowych związanych z działalnością - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. wysyłania informacji o charakterze marketingowym - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. rozpowszechniania wizerunku, imienia i nazwiska na wskazanych w zgodzie polach eksploatacji w tym prowadzenia działań marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Fundacja będzie przetwarzała dane osobowe uczestników przez następujący czas:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw użytkownika i w związku z tym w celu archiwizowania jego żądań kierowanych do Fundacji lub informowania o zagrożeniach dla prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia;
 2. do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania umowy;
 3. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;
 4. wysyłania informacji o charakterze marketingowym - do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej użytkownik cofnie zgodę na otrzymywanie ww. treści.
 5. rozpowszechniania wizerunku, imienia i nazwiska - do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej użytkownik cofnie zgodę na otrzymywanie ww. treści.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

Fundacja oświadcza, że dane użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poddawane profilowaniu), ani nie będą przekazywane do państw trzecich. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Fundacji na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla niej usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni podwykonawcy Fundacji. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi na gruncie RODO przysługują określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane przez Fundację oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Fundacja może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) użytkownik ma prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach użytkownik może zwrócić się do Fundacji o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Fundacji do celów, o których informowała; kiedy uczestnik skutecznie cofnął zgodę na przetwarzanie danych (o ile Fundacja nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Fundacji obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Fundację na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Fundacją, użytkownik ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Fundację na podstawie udzielonej przez użytkownik zgody na przetwarzanie, ma on prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli użytkownik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Fundacja nie potrzebuje już określonych danych, może zażądać, aby Fundacja przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywała na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywała;
 7. Fundacja przetwarza dane osobowe użytkownik m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Fundacja przestanie przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka obowiązuje od dnia 1.10.2018 roku.Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione na stronie internetowej Fundacji.